ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2018

Termín a miesto konania

16. 11. 2018
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

Banská Bystrica

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 ( pri PRIORe )

X
X

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

 1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
 • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
 • Virtuálna mena
 • Archivácia účtovných dokladov
 • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty
 1. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
 • Zmena veľkostnej skupiny
 1. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok
 • Výskum a vývoj
 • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, účtovanie zrážkovej dane z likvidačného zostatku
 • Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie nedokončenej výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A v nadväznosti na audit
 1. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
 • Kontrola bilančnej kontinuity
 • Triedenie účtovných dokladov
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
 • Oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň atď.
 1. Zostavenie účtovnej závierky
 • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotke
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky
 1. Diskusia

 

X
X

Cena 40,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 161118
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.