ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2019 A PRIPRAVOVANÉ NOVELY ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

Termín a miesto konania

15. 11. 2019
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

Banská Bystrica

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 ( pri PRIORe )

X
X

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019
 • Zásady účtovania komodít, účtovanie garantovanej energetickej služby
 1. Vybrané okruhy účtovania
 • Spoločnosť v kríze a v predĺžení
 • Zmeny vo vlastnom imaní
 • Rekreačné poukazy
 • Účtovné prípady spojené s e-kasou
 • Iné aktuálne problémy napr. účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov, sociálny podnik, účtovanie v súvislosti s prenájmom, účtovanie likvidačného zostatku a súvisiacej zrážkovej dane
 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny + zmeny veľkostnej skupiny
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
 • Časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky, odložená daň atď.
 1. Zostavenie účtovnej závierky
 • Osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Overenie účtovnej závierky auditorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok
 1. Pripravované novely zákona o účtovníctve od 1.1.2020 v nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku
 2. Diskusia

 

X
X

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 151119
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.