DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1.1.2019

Termín a miesto konania

26. 11. 2018
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

Banská Bystrica

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

Ing. Sidónia Jakubovie – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO.  X X

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2018
  • Zákon č. 341/2016 Z. z.  - zrušenie daňovej licencie
  • Zákon č. 264/2017 Z. z. - kapitálové fondy z príspevkov
  • Zákon č. 279/2017 Z. z. - úroky pri úveroch na bývanie
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. - nové druhy oslobodených príjmov právnických osôb, zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj, podpora poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, úprava základu dane pri nepeňažných vkladoch, zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach, oceňovacie rozdiely pri zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach, odpis pohľadávok v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku, daň pri odchode – Exit tax a iné
  • Zákon č. 57/2018 Z. z. - úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
  • Zákon č. 63/2018 Z. z. - 13. a 14. plat
  • Zákon č. 209/2018 Z. z. - praktické vzdelávanie žiakov
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. - virtuálna mena
 2. Vybrané oblasti z praxe - zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielov na likvidačnom zostatku, výdavky a príjmy po zaplatení, pohľadávky – opravné položky, postúpenie a odpis pohľadávok, záväzky – úprava základu dane pri nezaplatení, pri následnom zaplatení a odpise záväzkov, rezervy – tvorba, použitie a zrušenie, úprava základu dane držiteľa nového vozidla, zápočet daňovej licencie, odpočet daňovej straty a iné
 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním - povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobie, zmeny v tlačive daňového priznania a iné
 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. - pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti – CFC pravidlá
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. - úľava na dani pre registrované sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. - daň z poistenia
  • Pripravované novely
 5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

Cena 40,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 261118
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.