ZÁKON O DPH - ZMENY OD 1.1.2020, AKTUÁLNE OTÁZKY K UPLATŇOVANIU ZÁKONA

Termín a miesto konania

10. 1. 2020
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Anna Jurišová – Dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti DPH. Finančná správa SR

PROGRAM:

 1. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2020
 • Zjednodušenie cezhraničného obchodovania v rámci režimu call-off stock – premiestnenie tovaru do skladu v inom ČŠ za účelom jeho neskoršieho predaja vopred známej zdaniteľnej osobe a s tým spojené  administratívne povinnosti (DP a SV)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock  
 • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní  drobného hmotného majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov 
 • Reťazové obchody - zavedenie pravidla týkajúceho sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ  
 • Zavedenie definície ubytovacích služieb, pre účely vylúčenia z oslobodenia od dane
 • Spresnenie hmotnoprávnych podmienok pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ
 • Oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy uskutočnené v colnom sklade a v osobitnom sklade
 • Oslobodenie od dane  v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade u vybratých komodít
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu jeho hodnoty
 • Osobitná  úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie – zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
 • Zjednodušenie spôsobu výpočtu dane pri zrušení registrácie platiteľa so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru
 • Rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou dane 10% (noviny, časopisy a periodiká, potraviny)
 1. Aktuálne otázky k uplatňovaniu zákona o DPH
 • Koncoročné povinnosti platiteľa DPH - postup pri odpočítaní dane na konci kalendárneho roka, ročné vyrovnanie odpočítanej dane - zmena vo výpočte koeficientu
 • Úprava odpočítanej dane - povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie  
 1. Diskusia

 

CENA:  45,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  40,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 100120
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.