ZMENY ZÁKONA O DPH OD 1.1.2019

Termín a miesto konania

30. 11. 2018
(Piatok, 9,00 – 15,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Anna Jurišová – Dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti DPH. Finančná správa SR

PROGRAM:

 • zrušenie zábezpeky, vrátenie zábezpeky v zákonom stanovenej lehote
 • zmeny v určení obratu od 1.1.2019,  postup v prechodnom období
 • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu, jednoúčelové a viacúčelové poukazy, základ dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu
 • dodanie a nadobudnutie tovaru na základe lízingovej zmluvy do/z  iného členského štátu, zmeny v uplatňovaní DPH pri cezhraničnom lízingu 
 • miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb osobe inej ako zdaniteľnej osobe, zavedenie limitu
 • základ dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri bezodplatnom dodaní tovarov a služieb, zohľadnenie odpočítania dane v pomernej výške a vykonania úpravy odpočítanej dane pri výpočte dane
 • uplatnenie oslobodenia od dane pri  dodaní  a nájme nehnuteľností, nové pravidlá od 1.1.2019
 • zmeny vo výpočte koeficientu podľa § 50 zákona o DPH
 • úprava odpočítanej dane u investičného majetku nadobudnutého formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci 
 • povinnosť robiť úpravu odpočítania dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie 
 • vrátenie dane cestujúcim z tretích krajín pri vývoze tovaru, uplatnenie vrátenia dane u poverenej osoby
 • zmena v uplatnení prenosu daňovej povinnosti  pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri dodaní ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra 
 • rozšírenie povinnosti viesť evidencie pri dodaní služieb a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte
 • výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie
 • znížená sadzba dane na ubytovacie služby – kód 55 klasifikácie produkcie podľa činností
 • ďalšie zmeny a doplnenia zákona o DPH
 • diskusia

CENA:  40,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  35,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 301118
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.