ZMENY ZÁKONA O DPH OD 1.1.2019

Termín a miesto konania

15. 1. 2019
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

Banská Bystrica

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

Ing. Ľubomíra Kováčiková – Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky DPH

PROGRAM:

 • v sadzbách dane,  a to zákonom o sociálnych podnikoch + pri ubytovacích službách,
 • ohľadne zábezpeky na daň, zrušenie inštitútu zábezpeky a jej vrátenie,
 • v definícii obratu
 • zavedením nového postupu pri uplatňovaní dane pri jednoúčelových poukazoch na nákup tovarov alebo služieb, viacúčelové poukazy,
 • pri cezhraničných lízingoch tovarov + ponímanie tuzemských lízingov vo väzbe na judikatúru ESD,
 • v súvislosti s určením miesta dodania digitálnych služieb,
 • týkajúce sa dodania a nájmu nehnuteľností,
 • ohľadne koeficientu podľa § 50 ,
 • pri odpočítanej dani z hnuteľného investičného majetku,
 • pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní poľnoplodín a tovarov z kovov, pri dodaní ktorých je vyhotovovaná zjednodušená faktúra,
 • vrátenie dane cestujúcim z 3. štátov (refundit) a ďalšie.

       

Cena 40,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 150119
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.