ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2021

Termín a miesto konania

31. 1. 2022
(Pondelok, 9,00 – 16,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Sidónia Jakubovie – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO. 

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2021
 • Zmeny v postupoch účtovania
  •  účtovanie prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
  •  účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • Vplyv zmien v osobitných predpisoch ( Zákonník práce, zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje ) na účtovníctvo a zákon o dani z príjmov (finančný príspevok na stravovanie, zálohované jednorazové obaly)
 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2021 so zameraním na PO
 • Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenie
 • Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15%, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • Zmeny v odpisovaní majetku
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely a iné
 1. Účtovný a daňový pohľad na rok 2021 v súvislosti s obdobím pandémie
 • Podpora zo strany štátu ( dotácie na nájomné, príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti)
 • Účtovanie a posudzovanie nákladov v súvislosti s pandémiou
 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • Časové rozlíšenie
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky a ďalšie
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov PO
 • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov ( položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky a iné )
 • Umorovanie daňovej straty podľa ZDP
 1. Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň
 • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2021, hospodársky rok 2021/2022
 • Zápočet daňovej licencie
 • Započítavanie preddavkov na úhradu dane za rok 2021
 • Preddavky na daň z príjmov PO počas roka 2021 a po 1.1.2022
 1. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Register účtovných závierok, povinnosť auditu za rok 2021 ( zmeny od 1.1.2021 ), schválenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2021
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
 • Tlačivo daňového priznania platné pre rok 2021
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2022
 • Novela zákona o účtovníctve ( elektronizácia účtovníctva, spoločnosť v kríze, zmeny v súvislosti s registrom účtovných závierok a ďalšie zmeny )
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov so zameraním na PO ( oslobodenie výnosov z podpory plynúcej PO v čase skrátenej práce, príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, odpočet nákladov na investície a iné )
 • Zmeny v súvislosti s výmazom spoločnosti z obchodného registra
 1. Diskusia

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 310122
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.