ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2020

Termín a miesto konania

28. 1. 2021
(Štvrtok, 9,00 – 16,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Sidónia Jakubovie – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO. 

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

      1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2020

 • Zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022 (vplyv na účtovanie zásob spôsobom A)
 • Zmeny v zákone o účtovníctve a v zákone o dani z príjmov od 1.10.2020 v nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku – zrušenie spoločnosti, dodatočná likvidácia, zodpovednosť štatutárneho orgánu

      2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2020 so zameraním na PO

 • Odpis pohľadávok v  exekúcii
 • Úprava vkladu, zmarená investícia pri finančnom majetku, výdavky po zaplatení, zmluvy o výpožičke, pohľadávky, záväzky, odpisovanie elektromobilov, odpočet nákladov na výskum a vývoj, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, pravidlá zaokrúhľovania a iné
 • 15 % sadzba dane pre PO
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca
 • Zvýhodnený spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie zamestnancov
 • Daňové výdavky na spotrebované pohonné látky
 1. Účtovný  a daňový pohľad na rok 2020 v súvislosti s obdobím pandémie
 • Podpora zo strany štátu
 • dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa
 • príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti – príspevky na náhradu mzdy zamestnancom, príspevky za stratu príjmu + stanovenie poklesu tržieb
 • Posudzovanie nákladov v súvislosti s pandémiou
 1. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

      5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona                      o dani  z príjmov

 • Časové rozlíšenie
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky a ďalšie
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov PO
 • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky a iné)
 • Umorovanie daňovej straty podľa ZDP a mimoriadny odpočet daňových strát podľa lex corona
 1. Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň
 • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2020, hospodársky rok 2020/2021
 • Zápočet daňovej licencie
 • Započítanie preddavkov na úhradu dane za rok 2020
 • Preddavky na daň z príjmov PO počas roka 2020 a po 1.1.2021

      8. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020

      9. Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
 • Tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2020

    10. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2021

 • Novela postupov účtovania
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov so zameraním na PO – mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť PO a iné

    11. Diskusia

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 280121
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.