VZNIK A ZMENY PRACOVNÉHO POMERU. AKTUÁLNA NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÁ OD 1.5.2018

Termín a miesto konania

14. 6. 2018
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

JUDr. Danica Bedlovičová – JUDr. Bedlovičová je odborníčkou najmä na oblasť pracovného práva a  BOZP. Pri svojej práci sa venuje aj lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, štátnu a verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.

PROGRAM:

 1. Terminológia Zákonníka práce
 • Pracovný pomer
 • Pracovnoprávny vzťah
 • Individuálny, kolektívny, obdobný pracovnoprávny vzťah/pomer
 1. Závislá práca a jej vzťah k nelegálnej práci – veľká novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 2. Vznik pracovného pomeru v nadväznosti na ustanovenia Zákonníka práce, zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Zamestnávateľ a zamestnanec školy, CPPPaP – zamestnanci, vedúci zamestnanci všetkých typov škôl a CPPPaP – podmienky ich prijatia podľa príslušných právnych predpisov
 4. Zástupcovia zamestnancov
 5. Zákaz diskriminácie, kontrola na pracovisku
 6. Termín, lehota, doba, doručovanie
 7. Náležitosti pracovnej zmluvy, skúšobná doba, pracovný pomer na určitú dobu aj s ohľadom na pedagogických zamestnancov, asistentov učiteľov a katechétov
 8. Pracovná cesta
 9. Dohoda o zmene pracovných podmienok, preradenie na inú prácu
 10. Novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018
 11. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Účastníkom seminára bude po skončení seminára e-mailovou poštou zaslaný pracovný materiál, ktorého súčasťou budú aktualizované právne predpisy z odprednášanej oblasti.

CENA:  40,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  35,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 140618
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Vyplnenú prihlášku zašlite na našu adresu poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Prihlášku je možné zaslať aj faxom 045/536 4241 alebo e-mailom na ipeko@ipeko.sk najneskôr 1 deň pred termínom konania seminára.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.