ZRUŠENÝ !!!!!! NEKONÁ SA !!!!!! AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ V PRÍPADE "JEDNOOBÁLKOVÉHO" VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. POZNÁTE NOVELU ZÁKONA ÚČINNÚ OD 1.5.2018 O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH ? ELEKTRONIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA SA BLÍŽI, ČO NÁS

Termín a miesto konania

23. 5. 2018
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 a §114 ZVO, čo je povinné a čo dobrovoľné v tomto procese.
 2. Ako nastaviť túto zmenu v súťažných podkladoch, tak aby bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  Ako správne otvárať ponuky, ako oznamovať túto skutočnosť uchádzačom/záujemcom?
 3. Vyhodnotenie ponúk a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ako na to. Kedy posielať zápisnicu z otvárania ponúk do piatich dní po otváraní ponúk, ak sa nepoužije elektronická aukcia.
 4. Zoznam kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania, zápisnice, povinné zverejňovanie v profile.
 5.  Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza s účinnosťou od 1. 5. 2018 k zmene a doplneniu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. .
 6. Výnimka v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, týkajúca sa iba tovarov a služieb,
 7. Výnimka pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je uskutočňovanie stavebných prác,
 8. Elektronizácia verejného obstarávania sa blíži, čo to znamená v praxi pre verejných obstarávateľov.

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 230518
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.