TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY V ROKU 2018 A ICH APLIKAČNÁ PRAX, VZORY

Termín a miesto konania

7. 6. 2018
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole

PROGRAM:

 1. Stravné na pracovné cesty na Slovensku
 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty.
 3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 4. Pravidelné pracovisko zamestnanca.(vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
 5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, zákon o finančnej kontrole, zákon o slobodnom prístupe k informáciam,...
 6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady.....(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby...)
 7. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách - dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady .... posúdenie výdavkov spojených s používaním MV.    (Prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde.
 8. Praktické informácie - cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie  MF SR  o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách.
 9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej pracovne cesty
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
 • Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
 • Posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
 • Evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
 • Neskoré návraty zo služobných ciest
 • Cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť  a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
 • Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.  Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov  NBS, zmenárenské kurzy... praktické otázky a diskusia účastníkov seminára
 1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
 • § 5 stravné TPC, príklady
 • § 5 stravné TPC, krátenie
 • § 13 stravné ZPC, príklady
 • § 13 stravné ZPC, krátenie
 • Paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie...
 • Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • Vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
 1. Vzory v elektronickej podobe ( cestovné príkazy, vnútorný predpisu o CN,  náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, dohoda o mieste pravidelného pracoviska

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)

Cena 40,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 070618
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.