VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN – ČAKAJÚ NÁS VEĽKÉ ZMENY OD 1.1.2019

Termín a miesto konania

24. 10. 2018
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

  1. Potraviny ako tovar nie bežne dostupný na trhu - ako ho správne verejne obstarávať v súlade so zákonom.
  2. Nové finančné limity pre obstarávanie potravín od 01.01.2019 - budú rovnaké pre všetkých verejných obstarávateľov aj postup verejného obstarávania sa zjednotí.
  3. Národný potravinový katalóg – elektronické obstarávanie potravín, ako sa registrovať ako správne verejne obstarávať potraviny – nástroj, ktorý časom bude povinný pre obstarávanie potravín,
  4. Postup verejného obstarávania podľa §117 ZVO, „veľké zmeny“ od 01.01.2019 v tomto postupe verejného obstarávania.
  5. Rámcová dohoda ako výsledok verejného obstarávania potravín, možnosť uzatvoriť dodatok.
  6. Smernica, interný dokument organizácie.
  7. Diskusia

Cena: 50,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 241018
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.