ZMENY V ODMEŇOVANÍ VO VEREJNEJ SLUŽBE V ROKU 2019, VOĽBY 2018, DOHODY

Termín a miesto konania

6. 11. 2018
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

  1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

-          Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019

-          Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019

-          Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno

-          Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu  – posudzovanie nároku vo VS

-          Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

  1. Voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia

-          Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP

-          Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP

-          Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP

-          Členovia komisií

-          Evidenčné listy dôchodkového poistenia

  1. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona

-          Plat starostu od 1.11.2018

-          Odstupné

-          Dovolenka – nárok, platenie

  1. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019
  2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

-          druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;

-          práca mladistvých na dohodu;

-          najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;

-          evidencia;

-          odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;

-          dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie,;

-          ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

-          prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;

-          vykazovanie dohôd do SP a ZP;

-          práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

Cena: 45,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 061118
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.