ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2019

Termín a miesto konania

23. 1. 2019
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Minimálna mzda v r. 2019

       -  Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

       -  Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019

       -  Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

 1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

       -  Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019

       -  Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

 1. Trináste a štrnáste platy 2018/2019

       -  Oslobodenie od dane/poistného, podmienky

       -  Povinná evidencia  

       -  Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

 1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019
 2. Daňové parametre v r. 2019

       -  Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

 1. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019

       -  Parametre  v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka,

       -  Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018

       -  Zmena materské otca/ materské matky

       -  Zmeny v určení pravdepodobného DVZ  od r. 2019

       -  Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od novembra 2018

       -  Úpravy dôchodkového veku

       -  Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy

       -  Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

       -  Poistné szčo

       -  Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

 1. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR
 2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018 a od 1.1.2019

       -  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019;

       -  dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky;

       -  ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 230119
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.