ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

Termín a miesto konania

6. 2. 2019
(Streda, 9,00 – 16,00 hod.)

BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

Ing. Sidónia Jakubovie – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO.  X X

PROGRAM: 

 1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
 • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
 • Virtuálna mena
 • Archivácia účtovných dokladov
 • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty
 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2018 so zameraním na právnické osoby
 • Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
 • Oslobodené príjmy
 • Daňové a nedaňové výdavky – odpisovanie budov u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, náklady na dopravu a ubytovanie zamestnancov, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie obchodných podielov a iné
 • Exit tax a osobitný základ dane
 • Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
 • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách
 • Úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
 • Duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
 • Virtuálna mena a iné
 1. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
 • Zmena veľkostnej skupiny
 1. Okruhy účtovania podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • Výskum a vývoj
 • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, zrážková daň z likvidačného zostatku a iné
 1. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
 • Kontrola bilančnej kontinuity
 • Triedenie účtovných dokladov
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a iné
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
 • mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, majetok, zdanenie luxusu, cestovné náhrady, pravidlá nízkej kapitalizácie, umorovanie daňovej straty a iné)
 1. Daň z príjmov a zápočet daňovej licencie od 1.1.2018
 2. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2018
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2019
 • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
 1. Diskusia

    

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 060219
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.