ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

Termín a miesto konania

13. 2. 2019
(Streda, 9,00 – 16,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Jana Turóciová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti účtovníctva, Finančná správa SR

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
 • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
 • Virtuálna mena
 • Archivácia účtovných dokladov
 • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty

 2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2018 so zameraním na právnické osoby

 • Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
 • Oslobodené príjmy
 • Daňové výdavky a daňovo neuznané výdavky – odpisovanie budov u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a zákone o konkurze a reštrukturalizácii, náklady na dopravu a ubytovanie zamestnancov, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie obchodných podielov a iné
 • Exit tax a osobitný základ dane
 • Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
 • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách
 • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – zdaňovanie služieb, stále prevádzkarne a iné
 • Úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
 • Duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
 • Virtuálna mena
 • Transferové oceňovanie  - nové usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie a iné
 1. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
 • Zmena veľkostnej skupiny
 1. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • Výskum a vývoj
 • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, zrážková daň z likvidačného zostatku
 1. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Kontrola bilančnej kontinuity
  • Triedenie účtovných dokladov
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

– oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie

 1. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

– mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, majetok, zdanenie luxusu, reklamné predmety, cestovné náhrady a iné)

 1. Daň z príjmov a zápočet daňovej licencie od 1.1.2018
 1. Zostavenie účtovnej závierky
 • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
  • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2018
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2019
 • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
 1. Diskusia

 

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 130219
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.