ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE S NOVELOU ZÁKONA O VO ÚČINNOU OD 1.1.2019

Termín a miesto konania

4. 4. 2019
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

BRATISLAVA

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 2. Projektová dokumentácia, rozpočet stavby a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 3. Umelé delenie predmetu zákazky pri zákazkách na stavebné práce
 4. Podmienky účasti,  ako ich nastaviť aby sa obmedzil vstup nezodpovedných dodávateľov,
 5. Environmentálne aspekty v sektore stavebníctva,
 6. Sociálne aspekty v sektore stavebníctva,
 7. Ustanovenia zmluvy o dielo dôležité pre kvalitné zrealizovanie stavebných prác,
 8. Dodatok k zmluve o dielo
 9. Subdodávatelia v zákazkách na uskutočnenie stavebných prác,
 10. Register partnerov verejného sektora a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní.

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 040419
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.