AKO SA ZMENILI PRAVIDLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU" OD 1.1.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD 1.1.2019

Termín a miesto konania

18. 3. 2019
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Nové výnimky vo verejnom obstarávaní, kedy nie je povinnosť uplatňovať zákon.
 2. Zmeny vo finančných limitoch pri zákazke s nízkou hodnotou.
 3. Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely.
 4. Čo zverejňovať po novom v profile verejného obstarávateľa. Od 1.1.2019 sa nebudú súhrnné správy zverejňovať ako všeobecné dokumenty v Profile VO/O. Pre všetky typy súhrnných správ vznikol nový formulár v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v záložke Oznamovacie povinnosti.
 5. Došlo k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa podľa §10 zákona o verejnom obstarávaní ( princípy verejného obstarávania).
 6. Pozor na dochvíľnosť  v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá.
 7. Nastali nové pravidlá za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom pri zákazke s nízkou hodnotou.
 8. Dodatky vo verejnom obstarávaní podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní.
 9. Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce ani intelektuálne služby.
 10. Nové pravidlá pre obstarávanie potravín.
 11. Elektronizácia procesov verejného obstarávania.
 12. Diskusia.
 13. Účastníkom seminára bude mailom zaslaná vzorová smernica  o VO aktualizovaná na podmienky platné od 1.1.2019

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 180319
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.