VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. OD 1.1.2019 NASTALI „VEĽKÉ ZMENY“.

Termín a miesto konania

7. 5. 2019
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Ako správne verejne obstarávať potraviny do finančného limitu 221 000 eur a nad 221 000 eur v súlade so zákonom.
 2. Nový finančný limit pre obstarávanie potravín. Od 01.01.2019 platia rovnaké limity pre všetkých verejných obstarávateľov.
 3. Národný potravinový katalóg – elektronické obstarávanie potravín, ako sa registrovať ako správne verejne obstarávať potraviny – nástroj, ktorý bude povinný pre obstarávanie potravín,
 4. Postup verejného obstarávania podľa §117 ZVO. Od 01.01.2019 „veľké zmeny“ v tomto postupe verejného obstarávania.
 5. Postup verejného obstarávania v nadlimitnom postupe.
 6. Rámcová dohoda ako výsledok verejného obstarávania potravín, možnosť uzatvoriť dodatok.
 7. Elektronické referencie.
 8. Elektronická súhrnná správa od 01.01.2019.
 9. Diskusia.
 10. Vzorová smernica, interný dokument organizácie.
 11. Vzorové súťažné podklady pre zákazku s nízkou hodnotou a nadlimitný postup verejného obstarávania potravín.
 12. Vzorová Rámcová dohoda

Cena: 50,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 070519
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.