AKTUALITY V MZDOVEJ OBLASTI V ROKU 2020

Termín a miesto konania

5. 12. 2019
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
 2. Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
 3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie
 4. Športové poukazy
 5. Zmeny v platení poistného u dôchodcov
 6. Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
 7. Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
 8. Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
 9. Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020
 10. Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 11. Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
 12. Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
 13. Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
 14. Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme    

 Program môže byť upravený podľa prijatých zákonov.

Cena: 45,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 051219
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.