ZMENY V ZÁKONE O DPH ÚČINNÉ OD 1.1.2020

Termín a miesto konania

11. 2. 2020
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

Ing. Ľubomíra Kováčiková – Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky DPH

PROGRAM:

 • Nové pravidlá cezhraničného obchodovania v režime call-off stock – premiestnenie tovaru do skladu v inom ČŠ za účelom jeho neskoršieho predaja vopred známej zdaniteľnej osobe a s tým spojené  administratívne povinnosti (úpravy v daňovom priznaní  a v súhrnnom výkaze)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock  
 • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní  drobného hmotného majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov 
 • Reťazové obchody - priradenie  prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ pri posudzovaní pohyblivej dodávky 
 • Definovanie ubytovacích služieb
 • Zavedenie novej hmotnoprávnej podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ
 • Úprava oslobodených dodávok od dane pri obchodovaní so surovou ropou v novo zavedenom osobitnom sklade
 • Úprava opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu jeho hodnoty
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
 • Precizovanie výpočtu odvodu dane pri zrušení registrácie platiteľa v súvislosti s výpočtom odvodu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru
 • Rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou dane 10% (noviny, časopisy a periodiká, potraviny)
 • Diskusia

 

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 110220
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.