!!!!! ZRUŠENÝ !!!!! NEKONÁ SA !!!!! ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2019

Termín a miesto konania

4. 2. 2020
(Utorok, 9,00 – 16,30 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Jana Turóciová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti účtovníctva, Finančná správa SR

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019
  • Zásady účtovania komodít
  • Účtovanie garantovanej energetickej služby a jej daňové posúdenie
 2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2019 so zameraním na právnické osoby
 • Úľava na dani pre sociálne podniky
 • Daň z poistenia a jej účtovanie
 • Rekreačné poukazy ako daňové výdavky zamestnávateľa a ich účtovanie
 • Náklady na podnikové štipendiá
 • Podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
 • Odpis pohľadávok v exekúcii
 • Podpora elektromobility
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 1. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • Účtovné prípady spojené s e-kasou
 • Účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov
 1. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Časové rozlíšenie
  • Opravné položky
  • Rezervy
  • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky,
  • Odložená daň a ďalšie
 2. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
 • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, cestovné náhrady a iné prípady podľa najčastejšie sa vyskytujúcich otázok)
 • Umorovanie daňovej straty
 1. Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň
 • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2019, hospodársky rok 2019/2020
 • Zápočet daňovej licencie
 • Započítanie preddavkov na úhradu dane za r. 2019
 • Platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2020 – do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za r. 2019
 1. Zostavenie účtovnej závierky
  • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2019
  • Osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 2. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
  • Najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
  • Tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2019
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2020
 • Zmeny zákona o účtovníctve
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby – úprava vkladu, oslobodené výnosy, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nová sadzba dane z príjmov PO, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex-offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a ďalšie
 1. Diskusia

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 040220
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.