!!!!! TERMÍN KONANIA SEMINÁRA ZMENENÝ NA 2.3.2020 !!!!! PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU PLATNÉ OD 1.1.2020

Termín a miesto konania

3. 2. 2020
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

BRATISLAVA

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Nové finančné limity platné od 01.01.2020. Ovplyvňujú hlavne obstarávanie potravín.  
 2. Zníženie byrokratickej záťaže podnikateľských subjektov, overovanie dokladov cez prístupné informačné systémy.
 3. Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní.
 4. Zodpovedné verejné obstarávanie s ohľadom na environmentálne ako aj sociálne aspekty spojené s nákupom.
 5. Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.
 6. Zavedenie priestupkov
 7. Praktické príklady a aplikácia zmien v zákone pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupom zákazka s nízkou hodnotou.
 8. Diskusia, odpovede na Vaše konkrétne otázky k tomuto postupu verejného obstarávania.
 9. Ako bonus dostanete v elektronickej forme aktualizovanú Smernicu - postup §117 ZVO a aktualizovanú Smernicu – obstarávanie potravín od 01.01.2020.

 

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 030220
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.