STE ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - VYŠKOLÍME VÁS !

Termín a miesto konania

3. 11. 2020
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

ONLINE, WEBINÁR

PLATBU ZA WEBINÁR JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ LEN BANKOVÝM PREVODOM.

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM WEBINÁRA:

 1. Prípravná fáza verejného obstarávania
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 • výber postupu verejného obstarávania,
 • opis predmetu zákazky,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • nastavenie podmienok účasti,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 1. Vyhodnotenie verejného obstarávania
 • otváranie ponúk,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponúk a kritérií,
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • konflikt záujmov,
 1. Výsledok verejného obstarávania
 • informácia pre uchádzačov uspel, neuspel,
 • uzavretie zmluvy, objednávky
 • podpísanie dodatkov k zmluvám,
 1. Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile, súhrnné správy

Cena: 50,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté organizačné náklady a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok uhraďte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním webinára. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Daňový doklad bude účastníkom zaslaný poštou. 

Agentúra nie je platcom DPH.

Spôsob pripojenia sa na konferenčnú miestnosť Vám bude oznámený po obdržaní prihlášky na webinár.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 031120
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.