!!!!!!! ZRUŠENÝ !!!!!!! NEKONÁ SA Z DÔVODU NEMOCI LEKTORKY WEBINÁRA !!!!!!!! ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU. STAV SÚČASNÝ A BUDÚCI OD 1.3.2022 / Z dôvodu choroby lektorky sa termín konania mení na 25.11.2021 /

Termín a miesto konania

25. 11. 2021
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

ONLINE, WEBINÁR

Účastníci webinára budú oboznámení s riešením zákazky s nízkou hodnotou pred novelou zákona a po novele zákona o verejnom obstarávaní od 01.03.2022. Od marca 2022 nastanú podstatné zmeny vo verejnom obstarávaní v postupe zákazka s nízkou hodnotou. Účinnosť právnej úpravy  bude od 1. marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname od 1. júla 2022 a vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní od 1. marca 2024.

PLATBU ZA WEBINÁR JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ LEN BANKOVÝM PREVODOM.

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM WEBINÁRA:

 1. Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní
 2. Plán verejného obstarávania
 3. Základné pojmy, ktoré definuje zákon o verejnom obstarávaní
 4. Finančné limity v súčasnosti a tie budúce
 5. Predpokladaná hodnota zákazky, Elektronická platforma
 6. Súhrnné správy o zákazkách podľa §10 ods.10 a §117 zákona o verejnom obstarávaní
 7. Register partnerov verejného sektora, Konflikt záujmov
 8. Zmeny v jednotlivých ustanoveniach §117 zákona o verejnom obstarávaní
 9. Diskusia

Webinár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Telekonference.eu. Pre pripojenie do konferenčnej miestnosti obdržíte najneskôr 2 dni pred konaním webinára do mailovej schránky Pozvánku na konferenciu. Odosielateľom Pozvánky bude TriInfo Telekonference. Po otvorení mailu kliknite na "Připojit", potom na "Mikrofón" a po vykonaní súkromného zvukového testu / podľa návodu na obrazovke / a odkliknutí "Áno" Vás pripojí do konferenčnej miestnosti. 

 Ak je z organizácie prihlásených viac účastníkov je potrebné zaslať mailovú adresu každého účastníka aby sa mohol pripojiť do konferenčnej miestnosti každý samostatne svojim notebookom.

Pre lepšiu kvalitu zvuku Vám doporučujeme pripojiť k notebooku sluchátka / reproduktor /.

Cena: 55,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté organizačné náklady a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok uhraďte bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Daňový doklad bude účastníkom zaslaný poštou. 

Agentúra nie je platcom DPH.

 

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 251121
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.