!!!!!! ZRUŠENÝ !!!!!! NEKONÁ SA !!!!!! ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2020

Termín a miesto konania

10. 12. 2020
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

Banská Bystrica

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 ( pri PRIORe )

X
X

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2020
 • Zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022            ( vplyv na účtovanie zásob spôsobom A )
 • Zmeny v zákone o účtovníctve s účinnosťou od 1.10.2020 – zrušenie spoločnosti, dodatočná likvidácia, zodpovednosť štatutárneho orgánu
 1. Účtovný pohľad na rok 2020 v súvislosti s obdobím pandémie
 • Podpora zo strany štátu
 •  dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa
 •  príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti – príspevky na úhradu mzdy zamestnancom, príspevky za stratu príjmu
 • Stanovenie poklesu tržieb na rôzne účely ( získanie príspevku na úhradu časti mzdových nákladov, splatnosť poistného za marec 2020 – nariadenie vlády č. 76/2020, neplatenie preddavkov na daň z príjmov – zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020 )
 • Znehodnotenie zásob z dôvodu uzatvorenia prevádzok
 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
 • Časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splatná daň vrátane účtovania preddavkov a vyrovnania preddavkov v priebehu roka 2020, odložená daň a ďalšie.
 1. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Termíny plnenia povinností v priebehu roka 2020 pod vplyvom pandémie
 • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 1. Novela postupov účtovania v znení známom ku dňu realizácie seminára
 2. Diskusia

 

 

X
X

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 101220
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.