!!!!!! ZRUŠENÝ !!!!!! NEKONÁ SA !!!!!! DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2020 A ZMENY OD 1.1.2021

Termín a miesto konania

18. 12. 2020
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2020
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávky v starej exekúcii
  • Zákon č. 301/2019 Z. z. – úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, zmluvy o výpožičke, pohľadávky, záväzky, odpisovanie elektromobilov a ďalšie zmeny v daňových výdavkoch, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, odpočet nákladov na výskum a vývoj, pravidlá zaokrúhľovania a iné
  • Zákon č. 315/2019 Z. z. – zvýhodnená sadzba dane z príjmov právnickej osoby,
  • Zákon č. 319/2019 Z. z. – daňový výdavok zamestnávateľa na príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca
  • Zákon č. 390/2019 Z. z. – špecifické zdaňovacie obdobia právnických osôb (likvidácia, dodatočná likvidácia, zrušenie bez likvidácie z rozhodnutia súdu,...) v nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku, zmeny v osobe povinnej podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za tieto zdaňovacie obdobia
  • Zákon č. 462/2019 Z. z. – náklady zamestnávateľa na ubytovanie zamestnancov, zvýhodnený spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie zamestnancov,
  • Zákon č. 198/2020 Z. z. – daňové výdavky na spotrebované pohonné látky,
  • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb počas roka 2020 v kontexte všetkých noviel z. č. 595/2003 Z. z. a mimoriadnych opatrení podľa lex corona,
  • „Mimoriadny“ odpočet daňových strát podľa lex corona a uplatňovanie odpočtu daňových strát v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, odpočet daňovej straty zistenej za zdaňovacie obdobie 2020,
  • Ďalšie zmeny podľa lex corona z pohľadu dane z príjmov právnických osôb
 2. Vybrané oblasti z praxe v znení pre rok 2020 – posudzovanie nákladov v súvislosti s pandémiou (náklady na testy COVID-19, na vitamíny, na rúška, na nespotrebované zásoby po uplynutí doby spotreby a iné), vplyv dotácií a z nich krytých nákladov na základ dane z príjmov, zápočet daňovej licencie a rôzne
 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním - povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobie, nové tlačivo daňového priznania a iné
 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2021:
  • prijaté a účinné zmeny: mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby,
  • navrhované zmeny v legislatívnom procese – spresnenie vymedzenia príjmov pre 15 % sadzbu dane, úpravy zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka, oslobodenie príjmov z plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce, zrušenie vyrovnania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, zavedenie oznamovacej povinnosti o výške a splatnosti preddavkov, rozšírenie foriem darov pri poukazovaní podielu zaplatenej dane a iné
 5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

CENA:  45,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  40,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 181220
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.