ZMENY V ZÁKONE O DPH OD 1.1.2021 A OD 1.7.2021

Termín a miesto konania

16. 2. 2021
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Anna Jurišová – Dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti DPH.

PROGRAM:

 1. Oprava základu dane a dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky a oprava  odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke ( od 1.1.2021 )
 • zavedenie mechanizmu opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v prípadoch úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny tovaru alebo služby
 • zadefinovanie nevymožiteľnej pohľadávky
 • mechanizmus opravy základu dane
 • povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravou základu dane (opravný doklad, DP, záznamy, KV )
 • zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH 
 • zavedenie  práva  opraviť opravenú odpočítanú daň v súvislosti so vznikom nevymožiteľnej pohľadávky
 • povinnosti platiteľa, ktorý vykonal opravu odpočítanej dane alebo opravu opravenej odpočítanej dane ( záznamy , DP, KV )
 • súvisiace zmeny vzoru DP a KV od 1.1.2021
 1. Predaj tovaru na diaľku a súvisiace osobitné úpravy uplatňovania dane (od 1.7.2021)
 • predaj tovaru na diaľku – definícia predaja tovaru na diaľku na území EÚ a predaja tovaru na diaľku dovážaného  z územia tretích štátov a miesto  ich dodania, zavedenie fikcie dodania pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem, moment vzniku daňovej povinnosti pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na  diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem, moment vzniku daňovej povinnosti pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na  diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru osobe prevádzkujúcej digitálnu platformu, záznamové a iné povinnosti
 • osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ (tzv. non-EÚ schéma)
 • osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané nezdaniteľným osobám (tzv. EÚ schéma) –  zmeny, uplatňovanie, identifikácia pre EÚ schému v SR, zdaňovacie obdobie, DP, zaplatenie dane, ukončenie uplatňovania,  vylúčenie z uplatňovania EÚ schémy
 • osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (tzv. importná schéma) - kto môže v SR uplatňovať importnú schému, podmienky uplatňovania importnej schémy v SR, identifikácia zdaniteľných osôb a sprostredkovateľov, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, zaplatenie dane, ukončenie uplatňovania, vylúčenie z uplatňovania, osobitné pravidlá  v súvislosti  s uplatňovaním importnej schémy
 • osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru(tzv. platobná schéma)– kedy sa dá použiť, žiadosť o uplatňovanie platobnej schémy, povinnosti osoby uplatňujúcej platobnú schému, zrušenie povolenia uplatňovať platobnú schému
 1. Ostatné zmeny v zákone o DPH.

 

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 160221
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.