PRACOVNÉ CESTY VO FIRMÁCH A ICH SPRÁVNE, PREUKÁZATEĽNÉ A ZROZUMITEĽNÉ VYÚČTOVANIE. STRAVNÉ V ROKU 2021

Termín a miesto konania

21. 6. 2021
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole

PROGRAM:

1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2021, prehľad právnych predpisov

 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky
 • zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. "Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty".

3.  Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a                    odmeňovanie zamestnancov

 • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe
 • posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy )
 • evidencia pracovného času a výkon práce počas pracovnej cesty
 • neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

4.  Pravidelné pracovisko zamestnanca ( vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska ) 

 •  povinnosť vykonať pracovnú cestu a dodržanie  podmienok PC zo strany zamestnanca

5.  Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciam, ... 

6.  Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady ... ( zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby ) 

7.  Používanie súkromných / služobných motorových vozidiel na pracovných cestách.

Dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet mzdy, posúdenie výdavkov spojených s  používaním MV. ( prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej / zahraničnej PC ), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa / na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste.  Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte ...

8.  Praktické informácie - cestovné náhrady, stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady, výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách 

9.  Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC

 • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy ... praktické otázky a diskusia účastníkov webinára

10. Praktické príklady ( krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného ):

 • §5 stravné TPC, príklady
 • §5 stravné TPC, krátenie
 • §13 stravné ZPC, príklady
 • §13 stravné ZPC, krátenie
 • paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenie a kalkulácie ...
 • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

11. Vzory v elektronickej podobe:

      Cestovné príkazy, Vnútorný predpis o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej / zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska.

K webináru obdržia účastníci pracovný materiál.  Vzory uvedené v bode 11. a pracovný materiál budú  účastníkom zaslané v elektronickej forme do ich mailových schránok.

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 210621
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.