NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ÚČINNÁ OD 1.1.2022

Termín a miesto konania

5. 10. 2021
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

Košice

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

 Ak opatrenia súvisiace s COVID19 neumožnia v uvedenom termíne realizovanie seminára, uskutoční sa školenie v rovnakom termíne formou webinára.

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Zvýšenie finančného limitu pre zákazku malého rozsahu na 10 000 eur bez DPH
 2. Zvýšenie finančného limitu pre zákazky s nízkou hodnotou:
 • dodanie tovaru, poskytnutie služby na 180 000 eur bez DPH
 • poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 zákona na 400 000 eur bez DPH
 • uskutočnenie stavebných prác 300 000 eur bez DPH
 1. Zmeny v súhrnných správach, zverejňovanie.
 2. EKS sa mení na „elektronická platforma" postupne sa spojí s EVO, sledovanie vývoja cien na trhu.
 3. Zmeny rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
 4. Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby.
 5. Doplnenie ustanovení v § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
 6. Pokuty a sankcie za porušenie zákona.
 7. Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní - odborný garant na verejné obstarávanie. Odborným garantom je fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.
 8. Diskusia.
 9. Smernica platná od 1.1.2022

Cena: 55,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 051021
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.