ZMENY ZÁKONA O DPH OD 15.11.2021 a 1.1.2022

Termín a miesto konania

3. 12. 2021
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

Košice

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

UPOZORNENIE.
V prípade ak k termínu konania seminára budú Košice v oranžovej alebo bordovej farbe, bude sa seminár konať v režime OTP. Seminára sa v takom prípade v zmysle platných opatrení budú môcť zúčastniť len osoby ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok: zaočkovaní alebo za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie COVID19 alebo s negatívnym antigénovým výsledkom testu nie starším ako 48 hodín.

Ak opatrenia súvisiace s COVID19 neumožnia v uvedenom termíne realizovanie seminára, uskutoční sa školenie v rovnakom termíne formou webinára. V takom prípade je úhrada účastníckeho poplatku možná len bankovým prevodom.

Lektor

Ing. Anna Jurišová – Dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti DPH.

PROGRAM:

 1. Zmeny zákona od 15.11.2021 a od 1.1.2022
 • zmeny v registračných ustanoveniach (§ 4 –  §7a) – zrušenie povinnosti správcu dane  vydávať osvedčenie o registrácii pre daň vo forme „kartičiek“
 • oznamovacia povinnosť platiteľa DPH týkajúca sa bankových účtov využívaných vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH (spôsob oznámenia, ktorých účtov sa oznamovacia povinnosť týka,  nesplnenie oznamovacej povinnosti - následky)
 • oprava opravenej odpočítanej dane podľa § 53b  (postup po úhrade protihodnoty potom, ako dodávateľ vykonal opravy základu dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky)
 • zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jedného kontaktného miesta –OSS (§ 68 – 68ca)
 • rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre
 • osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)
 • dodanie tovaru v zálohovanom obale od 1.1.2022 a určenie základu dane    
 • pokračovanie v podnikaní po úmrtí platiteľa – zmeny od 1.1.2022

      2. Vybrané okruhy zo zákona o DPH

 • oprava základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke – postup dodávateľa a odberateľa – podmienky, doklady, časové hľadisko, uvádzanie v DP a KV, povinnosti platiteľa, ktorý vykonal opravu odpočítanej dane alebo opravu opravenej odpočítanej dane
 • tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb –
 • porovnanie, upozornenie na omyly a ich oprava
 • daňový režim pri dodaní a nájme nehnuteľnosti podľa § 38 zákona o DPH  -  kedy sa pri dodaní nehnuteľnosti uplatní prenos daňovej povinnosti a kedy sa musí uplatniť oslobodenie od dane, kedy je platiteľ povinný robiť úpravu odpočítanej dane
 • predaj tovaru na diaľku a súvisiace osobitné úpravy od 1.7.2021  
 • nesprávne  fakturované údaje  a ich oprava podľa zákona o DPH
 • nadobudnutie motorového vozidla  z  iného členského štátu  EU  zdaniteľnou osobou a s tým súvisiace povinnosti
 • najčastejšie chyby pri odpočítaní dane ( základné princípy, podmienky, časové hľadisko, pomerné odpočítanie dane)
 • koncoročné povinnosti platiteľa – 2021 (ročné vysporiadanie odpočítanej dane, prepočet koeficientu, úprava odpočítanej dane)

      3. Diskusia

Cena: 45,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 031221
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.