DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2021 A ZMENY OD 1.1.2022

Termín a miesto konania

26. 11. 2021
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Sidónia Jakubovie – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO.  X X

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2021
 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • úpravy v rozsahu oslobodených príjmov (výnosov)
 • daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • zmeny v odpisovaní majetku
 • odpočet daňovej straty
 • odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, atď.
 1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
 • položky zahrnované do základu dane po zaplatení
 • daňový pohľad na zmluvu o výpožičke
 • zmeny v daňových výdavkov na spotrebu PHL od r. 2020
 • oslobodené výnosy z predaja finančného majetku
 • pohľadávky - opravné položky, odpis, postúpenie
 • záväzky – úpravy základu dane z dôvodu nezaplatenia záväzku a po následnom zaplatení, úpravy základu dane pri odpise záväzku, novácii záväzku
 • preddavky na daň z príjmov právnickej osoby a iné
 1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 • povinnosť podať daňové priznanie
 • lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zdaňovacie obdobia
 • zmeny v tlačive daňového priznania a iné
 1. Informácie o pripravovaných zmenách v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022
 • príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné
 1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Program seminára môže byť upravený v nadväznosti na legislatívne zmeny, ktoré budú známe ku dňu konania seminára.. 

Webinár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Telekonference.eu. Pre pripojenie do konferenčnej miestnosti obdržíte najneskôr 2 dni pred konaním webinára do mailovej schránky Pozvánku na konferenciu. Odosielateľom Pozvánky bude TriInfo Telekonference. Po otvorení mailu kliknite na "Připojit", potom na "Mikrofón" a po vykonaní súkromného zvukového testu / podľa návodu na obrazovke / a odkliknutí "Áno" Vás pripojí do konferenčnej miestnosti. 

 Ak je z organizácie prihlásených viac účastníkov je potrebné zaslať mailovú adresu každého účastníka aby sa mohol pripojiť do konferenčnej miestnosti každý samostatne svojim notebookom.

Pre lepšiu kvalitu zvuku Vám doporučujeme pripojiť k notebooku sluchátka / reproduktor /.

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 261121
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.