DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2021 A ZMENY OD 1.1.2022

Termín a miesto konania

30. 11. 2021
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

Košice

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

UPOZORNENIE.
V prípade ak k termínu konania seminára budú Košice v oranžovej alebo bordovej farbe, bude sa seminár konať v režime OTP. Seminára sa v takom prípade v zmysle platných opatrení budú môcť zúčastniť len osoby ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok: zaočkovaní alebo za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie COVID19 alebo s negatívnym antigénovým výsledkom testu nie starším ako 48 hodín.

Ak opatrenia súvisiace s COVID19 neumožnia v uvedenom termíne realizovanie seminára, uskutoční sa školenie v rovnakom termíne formou webinára. V takom prípade je úhrada účastníckeho poplatku možná len bankovým prevodom.

Lektor

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2021
 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • úpravy v rozsahu oslobodených príjmov (výnosov)
 • daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • zmeny v odpisovaní majetku
 • odpočet daňovej straty
 • odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, atď.
 1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
 • položky zahrnované do základu dane po zaplatení
 • daňový pohľad na zmluvu o výpožičke
 • zmeny v daňových výdavkov na spotrebu PHL od r. 2020
 • oslobodené výnosy z predaja finančného majetku
 • pohľadávky - opravné položky, odpis, postúpenie
 • záväzky – úpravy základu dane z dôvodu nezaplatenia záväzku a po následnom zaplatení, úpravy základu dane pri odpise záväzku, novácii záväzku
 • preddavky na daň z príjmov právnickej osoby a iné
 1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 • povinnosť podať daňové priznanie
 • lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zdaňovacie obdobia
 • zmeny v tlačive daňového priznania a iné
 1. Informácie o pripravovaných zmenách v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022
 • príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné
 1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Program seminára môže byť upravený v nadväznosti na legislatívne zmeny, ktoré budú známe ku dňu konania seminára..

Cena: 45,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 301121
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.