ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2021

Termín a miesto konania

19. 11. 2021
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

UPOZORNENIE.
V prípade ak k termínu konania seminára budú Košice v oranžovej alebo bordovej farbe, bude sa seminár konať v režime OTP. Seminára sa v takom prípade v zmysle platných opatrení budú môcť zúčastniť len osoby ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok: zaočkovaní alebo za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie COVID19 alebo s negatívnym antigénovým výsledkom testu nie starším ako 48 hodín.

Ak opatrenia súvisiace s COVID19 neumožnia v uvedenom termíne realizovanie seminára, uskutoční sa školenie v rovnakom termíne formou webinára. V takom prípade je úhrada účastníckeho poplatku možná len bankovým prevodom.

Lektor

Ing. Jana Turóciová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti účtovníctva, Finančná správa SR

PROGRAM:

 1. Zmeny v účtovných predpisoch na rok 2021 a zmeny v osobitných predpisoch a ich vplyv na účtovanie
 • Zmeny v postupoch účtovania

          -   účtovanie prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov

          -   účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke

          -   ostatné zmeny ( goodwill pri zlúčení, účtovanie finančnej garancie )

 • Zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravovanie

          -   podmienky poskytnutia finančného príspevku a jeho účtovanie

          -   účtovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme ( tzv. callio karty )

 1. Obdobie pandémie v r. 2021 a jej dopad na účtovníctvo
 • Podpora zo strany štátu

          -   dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa + špecifiká súvisiace s dotáciou na                   nájomné

          -   príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti, tzv. prvá pomoc ( prvá pomoc plus, prvá pomoc                plus plus, prvá pomoc prepojená na covid automat )

          -   stanovenie poklesu tržieb

 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
 • Časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie
 1. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Povinnosť auditu za rok 2021 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2021
 • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Osobitosti vykazovania údajov účtovnej závierky mikro, malej a veľkej ÚJ
 1. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 v znení známom ku dňu realizácie seminára
 • Zmeny súvisiace s registrom účtovných závierok – povinnosť elektronického doručovania dokumentov, možnosť presunutia niektorých omylom uložených dokumentov
 • Spoločnosť v kríze
 • Elektronizácia účtovných záznamov
 • Zmeny v ukladaní pokút
 • Ďalšie zmeny ( účtovný doklad, inventarizácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie a pod. )
 1. Diskusia

CENA:  45,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  40,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 191121
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.