SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2022

Termín a miesto konania

23. 9. 2022
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Je odborník v odvetví Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

PROGRAM:

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2022
 • Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
 • Ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitostí pokladničného dokladu
 • Zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácií systémom interných dokladov
 • Kritériá pri vytváraní analytických účtov Pokladnica, podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov.
 1. Zákon o finančnej kontrole ( Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č.357/2015 Z.z. ). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 2. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • Zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
 • Označovanie a číslovanie PD, terminálové platby cez pokladňu ( správna evidencia a účtovanie terminálových platieb ).
 • Prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
 • Poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
 • Systém vrátenia hotovosti do pokladne, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
 • Evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov.
 • Výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácií, inventarizácia pokladne
 1. Žiadanka na poskytnutie preddavkov z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti.
 2. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb.
 3. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti.
 4. Núdzový stav a pokladničné operácie
 • Príklady, vyhlásenie núdzového stavu v SR a jeho dopad na hotovostné platby účtovných jednotiek

Účastníci webinára obdržia v elektronickej forme aktuálne pracovné materiály.

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 230922
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.