ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU - POTRAVINY. ZMENY PO 31.3.2022

Termín a miesto konania

4. 10. 2022
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Interné akty riadenia - Plán verejného obstarávania, Smernica,
 2. Predmet zákazky POTRAVINY sa obstaráva kumulatívne do hodnoty 215 000 eur ako zákazka s nízkou hodnotou,
 3. Finančné limity a postupy verejného obstarávania potraviny, nemožnosť uplatnenia výnimky
 4. Predpokladaná hodnota zákazky potraviny,
 5. Elektronická platforma (EVO) , od 01.08.2022 elektronický prostriedok na obstarávanie potravín, obstarávanie potravín cez EKS
 6. Register partnerov verejného sektora, Konflikt záujmov
 7. Sledovanie vývoja cien potravín, www.apa.sk
 8. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Číslo materiálu: 15357/2016
 9. Rámcová dohoda potraviny
 10. Diskusia

   Účastníkom seminára bude mailom zaslaná smernica Obstarávanie potravín.

 

CENA:  65,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  55,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 041022
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.