ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2022

Termín a miesto konania

21. 11. 2022
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

Banská Bystrica

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 ( pri PRIORe )

X
X

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2022
 • Prehľad zmien od 1.1.2022 (zmeny v súvislosti s definíciou účtovnej jednotky; rozšírenie pôsobnosti zákona o účtovníctve na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnou jednotkou; náležitosti účtovných dokladov; zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie; zmeny v správnych deliktoch)
 • Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v § 28 ods. 6 zákona o účtovníctve (+zadefinovanie spoločnosti v kríze od 17.7.2022 v Obchodnom zákonníku)
 • Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 1.9.2022
 1. Zálohovanie jednorazových obalov od 1.1.2022 a vplyv na účtovanie
 • Účtovanie u distribútora (veľkoobchod, maloobchod) a u konečného spotrebiteľa
 1. Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022 a vplyv na účtovanie
 • Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania cien
 • Často kladené otázky k zaokrúhľovaniu cien v súvislosti s účtovaním
 1. Účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s pandémiou a vojnovou situáciou na Ukrajine
 • Účtovanie kompenzácií zo strany štátu na testovanie zamestnancov začiatkom roka 2022+ zopakovanie základných zásad účtovania účtovných prípadov súvisiacich s pomocou zo strany štátu v súvislosti s pandémiou na prelome účtovných období
 • Účtovanie vybraných dotácií a príspevkov za ubytovanie odídenca
 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
 • časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.
 1. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • Register účtovných závierok – zmeny od 1.1.2022,
 • Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – zmeny vo vzore výkazu od 1.1.2022
 • Povinnosť auditu za rok 2022 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2022
 • Zmeny vo výročnej správe od 1.1.2022
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie – zmeny od 1.1.2022
 1. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2023 v znení známom ku dňu realizácie seminára
 1. Diskusia
X

1.       Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2022

 • Prehľad zmien od 1.1.2022 (zmeny v súvislosti s definíciou účtovnej jednotky; rozšírenie pôsobnosti zákona o účtovníctve na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnou jednotkou; náležitosti účtovných dokladov; zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie; zmeny v správnych deliktoch)
 • Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v § 28 ods. 6 zákona o účtovníctve (+zadefinovanie spoločnosti v kríze od 17.7.2022 v Obchodnom zákonníku)
 • Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 1.9.2022

 

2.       Zálohovanie jednorazových obalov od 1.1.2022 a vplyv na účtovanie

·         Účtovanie u distribútora (veľkoobchod, maloobchod) a u konečného spotrebiteľa

3.       Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022 a vplyv na účtovanie

·         Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania cien

·         Často kladené otázky k zaokrúhľovaniu cien v súvislosti s účtovaním

 

4.       Účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s pandémiou a vojnovou situáciou na Ukrajine

·         Účtovanie kompenzácií zo strany štátu na testovanie zamestnancov začiatkom roka 2022+ zopakovanie základných zásad účtovania účtovných prípadov súvisiacich s pomocou zo strany štátu v súvislosti s pandémiou  na prelome účtovných období

·         Účtovanie vybraných dotácií  a príspevkov za ubytovanie odídenca

 

5.       Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

6.       Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

·         časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.

 

7.       Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • Register účtovných závierok – zmeny od 1.1.2022,
 • Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – zmeny vo vzore výkazu od 1.1.2022
 • Povinnosť auditu za rok 2022 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2022
 • Zmeny vo výročnej správe od 1.1.2022
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie – zmeny od 1.1.2022

 

8.       Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2023 v znení známom ku dňu realizácie seminára

 

9.       Diskusia

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 211122
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.