DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 A ZMENY PO 1.1.2023

Termín a miesto konania

30. 11. 2022
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

Košice

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

 

Lektor

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Vybrané zmeny v dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2022
 • z. č. 215/2021 Z. z. - výnosy z kurzarbeit a súvisiace náklady
 • z. č. 408/2021 Z. z. – odpisovanie majetku, odpočet nákladov na výskum a vývoj, odpočet výdavkov na investície a súvisiace úpravy, ...
 • z. č. 416/2021 Z. z. - príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • opatrenia MPSVaR SR – cestovné náhrady
 • usmernenie MF SR č. MF/017160/2021-721 - úprava pojmu „kontrolovaná transakcia“
 1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • aplikácia 15 % - nej sadzby dane, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • daňový dopad zaokrúhlenia platieb v hotovosti podľa z. č. 457/2021 Z. z.
 • vplyv príspevku za ubytovanie utečencov/odídencov na základ dane z príjmov PO
 • odpočet daňovej straty
 1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 • povinnosť podať daňové priznanie
 • lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zdaňovacie obdobia
 • zmeny v tlačive daňového priznania a iné
 1. Informácie o zmenách v dani z príjmov právnickej osoby od 1.1.2023
 • z. č. 222/2022 Z. z. - daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov
 • pripravované zmeny – transferové oceňovanie, pravidlá o obmedzení úrokových nákladov, pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii, registračná povinnosť právnickej osoby
 1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Cena: 45,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 301122
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.