!!!!!!!! ZRUŠENÝ. NEKONÁ SA !!!!!!!! PROJEKTOVÉ A STAVEBNÉ ZÁKAZKY - S NÍZKOU HODNOTOU, PODLIMITNÉ, NADLIMITNÉ

Termín a miesto konania

13. 2. 2024
(Utorok, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Hilda Regulová Gajdošová – Ing. Hilda Regulová Gajdošová – konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., lektor v oblasti verejného obstarávania, špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu novej učebnice NHF pre predmet „Verejné rozpočtové systémy“ so zameraním na „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom, špecializuje na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

PROGRAM:

  • Zákonné ustanovenia a zákonné inštitúty viažuce sa k danej problematike obstarávania projektových a stavebných (P/S) prác
  • Základné kapitoly SP - podmienky účasti, opis predmetu zákazky, hodnotiace kritériá, osobitné podmienky zmluvy pre správne zadanie P/S zákazky a ktoré sa odvíjajú od osobitných zákonov.
  • Zodpovedné verejné obstarávanie (environmentálne a sociálne požiadavky) v  P/S zákazkách.
  • Súvisiace právne normy, ktoré je nutné zohľadňovať a z ktorých je nutné vychádzať pri zadávaní P/S zákaziek.
  • Delenie P/S zákaziek na časti.
  • Praktické príklady a znenia SP.
  • Vaše problémy a otázky.

Cena 70,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 60,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 130224
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.