VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PO NOVELE ZÁKONA OD 1.7.2024

Termín a miesto konania

21. 5. 2024
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

ŽILINA

Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Úplné zrušenie postupu „Zákazka s nízkou hodnotou“ v celom zákone o verejnom obstarávaní,
 2. Zákazku s nízkou hodnotou nahradia nové postupy pre podlimitnú zákazku. Novela uvádza tri postupy pre podlimitnú zákazku,
 3. Nové výnimky v zákone o verejnom obstarávaní.
 4. Ktoré organizácie už nebudú mať povinnosť verejne obstarávať potraviny?
 5. Nebude potrebné verejne obstarávať do hodnoty 50 000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy,
 6. Finančné limity pre nadlimitnú a podlimitnú zákazku,
 7. Sociálne a environmentálne hľadisko, povinnosť používať v opise predmetu zákazky,
 8. Povinnosť vystaviť referenciu pri podlimitných zákazkách,
 9. Nedoplatok na dani alebo príslušnom odvode nepresahujúci výšku 200 eur nebude zakladať dôvod na vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania,

Účastníci seminára obdržia "Novelizovanú smernicu o verejnom obstarávaní".

Prípadné zmeny prijaté v procese prerokovávania novely zákona v NR SR budú zapracované do programu seminára.

Cena: 75,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 60,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 210524
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.