ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2024

Termín a miesto konania

19. 11. 2024
(Utorok, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

Program webinára bude zverejnený cca mesiac pred konaním.

 

X

1.       Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2022

 • Prehľad zmien od 1.1.2022 (zmeny v súvislosti s definíciou účtovnej jednotky; rozšírenie pôsobnosti zákona o účtovníctve na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnou jednotkou; náležitosti účtovných dokladov; zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie; zmeny v správnych deliktoch)
 • Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v § 28 ods. 6 zákona o účtovníctve (+zadefinovanie spoločnosti v kríze od 17.7.2022 v Obchodnom zákonníku)
 • Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 1.9.2022

 

2.       Zálohovanie jednorazových obalov od 1.1.2022 a vplyv na účtovanie

·         Účtovanie u distribútora (veľkoobchod, maloobchod) a u konečného spotrebiteľa

3.       Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022 a vplyv na účtovanie

·         Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania cien

·         Často kladené otázky k zaokrúhľovaniu cien v súvislosti s účtovaním

 

4.       Účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s pandémiou a vojnovou situáciou na Ukrajine

·         Účtovanie kompenzácií zo strany štátu na testovanie zamestnancov začiatkom roka 2022+ zopakovanie základných zásad účtovania účtovných prípadov súvisiacich s pomocou zo strany štátu v súvislosti s pandémiou  na prelome účtovných období

·         Účtovanie vybraných dotácií  a príspevkov za ubytovanie odídenca

 

5.       Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

6.       Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

·         časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.

 

7.       Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • Register účtovných závierok – zmeny od 1.1.2022,
 • Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – zmeny vo vzore výkazu od 1.1.2022
 • Povinnosť auditu za rok 2022 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2022
 • Zmeny vo výročnej správe od 1.1.2022
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie – zmeny od 1.1.2022

 

8.       Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2023 v znení známom ku dňu realizácie seminára

 

9.       Diskusia

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 191124
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.