DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY PO 1.1.2020

Termín a miesto konania

29. 11. 2019
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Mária Dimitrovová – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. – sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. – vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy
  • Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. – náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov
  • Zákon č. 4/2019 Z. z.  – technické zhodnotenie majetku verejného subjektu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – náklady na podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávok v exekúcii
  • Zákon č. .../2019 Z. z. – podpora elektromobility,  zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj a iné
 2. Vybrané oblasti z praxe - výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky (úpravy základu dane pri nezaplatení, následnom zaplatení a odpise záväzku), daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky (opravné položky, postúpenie a odpis), rezervy (tvorba, použitie a zrušenie), príspevky na rekreáciu, cestovné náhrady, vyradenie ERP, vlastné imanie, odpočet daňovej straty, sadzba dane, zápočet daňovej licencie, preddavky na daň a rôzne
 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním - povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobie, nové tlačivo daňového priznania a iné
 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2020 - úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nová sadzba dane z príjmov právnickej osoby, zmeny v oblasti preddavkov na daň, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a iné
 5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

CENA:  45,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  40,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 291119
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.