ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2021

Termín a miesto konania

1. 12. 2021
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR, ONLINE

Lektor

Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti podvojného účtovníctva. 

PROGRAM:

 1. Zmeny v účtovných predpisoch na rok 2021 a zmeny v osobitných predpisoch a ich vplyv na účtovanie
 • Zmeny v postupoch účtovania

          -   účtovanie prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov

          -   účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke

          -   ostatné zmeny ( goodwill pri zlúčení, účtovanie finančnej garancie )

 • Zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravovanie

          -   podmienky poskytnutia finančného príspevku a jeho účtovanie

          -   účtovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme ( tzv. callio karty )

 1. Obdobie pandémie v r. 2021 a jej dopad na účtovníctvo
 • Podpora zo strany štátu

          -   dotácie na nájomné – účtovanie u nájomcu a prenajímateľa + špecifiká súvisiace s dotáciou na                   nájomné

          -   príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti, tzv. prvá pomoc ( prvá pomoc plus, prvá pomoc                plus plus, prvá pomoc prepojená na covid automat )

          -   stanovenie poklesu tržieb

 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
 • Časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie
 1. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Povinnosť auditu za rok 2021 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2021
 • Register účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Osobitosti vykazovania údajov účtovnej závierky mikro, malej a veľkej ÚJ
 1. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 v znení známom ku dňu realizácie seminára
 • Zmeny súvisiace s registrom účtovných závierok – povinnosť elektronického doručovania dokumentov, možnosť presunutia niektorých omylom uložených dokumentov
 • Spoločnosť v kríze
 • Elektronizácia účtovných záznamov
 • Zmeny v ukladaní pokút
 • Ďalšie zmeny ( účtovný doklad, inventarizácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie a pod. )
 1. Diskusia

Webinár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Telekonference.eu. Pre pripojenie do konferenčnej miestnosti obdržíte najneskôr 2 dni pred konaním webinára do mailovej schránky Pozvánku na konferenciu. Odosielateľom Pozvánky bude TriInfo Telekonference. Po otvorení mailu kliknite na "Připojit", potom na "Mikrofón" a po vykonaní súkromného zvukového testu / podľa návodu na obrazovke / a odkliknutí "Áno" Vás pripojí do konferenčnej miestnosti. 

 Ak je z organizácie prihlásených viac účastníkov je potrebné zaslať mailovú adresu každého účastníka aby sa mohol pripojiť do konferenčnej miestnosti každý samostatne svojim notebookom.

Pre lepšiu kvalitu zvuku Vám doporučujeme pripojiť k notebooku sluchátka / reproduktor /.

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 011221
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.