NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 15.11.2021 A OD 1.1.2022 + VYBRANÉ PRÍPADY Z PRAXE

Termín a miesto konania

8. 12. 2021
(Streda, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Martin Ťažký – Zamestnanec finančného riaditeľstva SR. Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o DPH účinné od 15.11.2021
 • Povinnosť platiteľa DPH oznámiť DÚ bankové účty používané na podnikanie v termíne od 15.11.2021 do 30.11.2021 ( spôsob oznámenia, na aké účty sa daná povinnosť vzťahuje, sankcia za nesplnenie povinnosti )
 1. Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2022
 • Zmysel oznamovania bankových účtov
 • Ručenie za DPH nezaplatenú dodávateľom, ak odberateľ ( platiteľ ) zaplatí za faktúru dodávateľovi na iný ako oznámený bankový účet
 • Eliminácia ručenia za DPH nezaplatenú dodávateľom formou úhrady DPH z faktúry na účet DÚ ( osobitný spôsob úhrady dane )
 • Vrátenie nadmerného odpočtu daňovým úradom len na oznámený bankový účet
 • Zmeny pri registrácii a zrušení registrácie ( koniec vydávania registračných kartičiek daňovým úradom )
 • Základ dane pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale
 • Zmeny pri oprave opravenej odpočítanej dane ( § 53b )
 • Zmeny pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí platiteľa ( § 83 )
 • Ostatné zmeny a doplnenia
 1. Vybrané prípady z praxe
 • Koncoročné vysporiadanie odpočítanej dane ( prepočet koeficientu, úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku )
 • Vyúčtovacie faktúry za energie na konci roka ( uvádzanie v DP a KV )
 • Odpočítanie dane v roku 2022 z oneskorene došlých faktúr z roku 2021
 • Daňový režim dodávok tovaru a služieb do/z Veľkej Británie a do/zo Severného Írska
 1. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov  

Webinár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Telekonference.eu. Pre pripojenie do konferenčnej miestnosti obdržíte najneskôr 2 dni pred konaním webinára do mailovej schránky Pozvánku na konferenciu. Odosielateľom Pozvánky bude TriInfo Telekonference. Po otvorení mailu kliknite na "Připojit", potom na "Mikrofón" a po vykonaní súkromného zvukového testu / podľa návodu na obrazovke / a odkliknutí "Áno" Vás pripojí do konferenčnej miestnosti. 

 Ak je z organizácie prihlásených viac účastníkov je potrebné zaslať mailovú adresu každého účastníka aby sa mohol pripojiť do konferenčnej miestnosti každý samostatne svojim notebookom.

Pre lepšiu kvalitu zvuku Vám doporučujeme pripojiť k notebooku sluchátka / reproduktor /.

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 081221
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.