NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU – ZMENY PO 31.3.2022

Termín a miesto konania

2. 6. 2022
(Štvrtok, 9,00 – 14,00 hod.)

BRATISLAVA

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní
 2. Plán verejného obstarávania
 3. Základné pojmy, ktoré definuje zákon o verejnom obstarávaní
 4. Finančné limity a postupy verejného obstarávania
 5. Predpokladaná hodnota zákazky, jej nová forma určenia
 6. Elektronická platforma, od 01.08.2022 elektronický prostriedok
 7. Zmena tlačiva pre súhrnné správy, zmena povinností
 8. Register partnerov verejného sektora, Konflikt záujmov
 9. Zmeny v jednotlivých ustanoveniach §117 zákona o verejnom obstarávaní
 10. Diskusia
 11. Vzorová interná smernica o VO s prílohami

CENA:  65,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  50,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 020622
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.