SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE V ROKU 2023 KOMPLEXNE (2. DŇOVÝ WEBINÁR, 19.5. a 24.5.2023)

Termín a miesto konania

19. 5. 2023
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

2. dňový webinár 19.5. a 24.5.2023

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

1. DEŇ / 19.5.2023 /

 1. Typy poistení, okruh poistencov
 • Sociálne poistenie, druhy, účel
 • Výnimky, posudzovanie dôchodcov v sociálnom poistení
 • Zdravotné poistenie – okruh povinne poistených osôb
 1. Poistenci štátu
 • Poistenci štátu v zdravotnom poistení
 • Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky
 1. Pojem zamestnanca, výnimky z platenia poistného, oznamovacie povinnosti
 • Zamestnanec v sociálnom poistení , pravidelný, nepravidelný príjem, výnimky
 • Údaje v registračnom liste v SP, analytické údaje, lehoty
 • Zamestnanec v zdravotnom poistení
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
 • Dohody v SP a ZP, prihlasovanie
 • Odvodová odpočitateľná položka pre dohody, oznamovanie, register OOP
 • Dohody na sezónne práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci
 • Štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy, poslanci a pod.
 • Profesionálni športovci
 • Súbežné právne vzťahy v SP a ZP, nadväzujúce právne vzťahy
 1. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
 • Dôvody prerušenia poistenia v SP
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 • Materské, otcovské – podmienky vylúčenia v r. 2023, oznamovanie v SP a ZP
 • Práca popri „materskej“ v r. 2023
 • Oznamovanie v SP a ZP – neplatené voľno, absencia, štrajk
 • Práceneschopnosť, OČR – dokladovanie, e-PN, oznamovanie v SP a ZP
 • PN a materské štatutára, dohodára, oznamovanie
 • Rodičovská dovolenka – matka, otec, oznamovanie
 1. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie v SP a ZP, lehoty, príklady
 • Vymeriavací základ v SP a ZP, sadzby poistného, výnimky
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Minimálny preddavok zamestnanca na ZP, výnimky, minimálne poistné
 • Výkaz preddavkov na ZP, údaje, lehoty
 • Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty, OOP

2. DEŇ / 24.5.2023 /

 1. Výkaz poistného v SP, príklady
 • Výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
 • Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
 • Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom v r. 2023, OOP
 • Príjem po skončení poistenia, po skončení dohody s OOP, dohody na sezónne práce
 1. Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa – posudzovanie v SP a ZP
 2. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, OOP
 • Práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“
 1. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
 • Vznik a zánik povinného poistenia SZČO v SP, oznamovanie
 • Zdravotné poistenie SZČO, oznamovanie
 • Vymeriavací základ, poistné
 • Platenie poistného pri PN, OČR, materskom, rodičovskom príspevku, dôchodca, študent
 1. Dobrovoľné poistenie v SP
 2. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
 3. RZZP – lehoty, povinnosti, základné informácie
 4. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
 • Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
 • Nemocenské dávky – výška, DVZ, rozhodujúce obdobie – zamestnanci, SZČO, dobrovoľne poistené osoby
 • Nemocenské, ošetrovné
 • Materské, materské otca, inej osoby
 • Nároky pri súbežných právnych vzťahoch
 • Nemocenské dávky dohodára, štatutára
 • PN po odpracovaní časti zmeny
 1. Dávka v nezamestnanosti
 2. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
 • Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
 • Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
 • Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí
 • Zdravotná starostlivosť
 • Započítanie dôb pre dávky na Slovensku

1.       Výkaz poistného v SP, príklady

·         Výkaz poistného do SP, údaje, lehoty

·         Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu

·         Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom v r. 2023, OOP

·         Príjem po skončení poistenia, po skončení dohody s OOP, dohody na sezónne práce

2.       Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa – posudzovanie v SP a ZP

3.       Evidenčný list dôchodkového poistenia

·         Pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, OOP

·         Práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“

4.       SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení

·         Vznik a zánik povinného poistenia SZČO v SP, oznamovanie

·         Zdravotné poistenie SZČO, oznamovanie

·         Vymeriavací základ, poistné

·         Platenie poistného pri PN, OČR, materskom, rodičovskom príspevku, dôchodca, študent

5.       Dobrovoľné poistenie v SP

6.       Samoplatiteľ v zdravotnom poistení

7.       RZZP – lehoty, povinnosti, základné informácie

8.       Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

·         Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie

·         Nemocenské dávky – výška, DVZ, rozhodujúce obdobie – zamestnanci, SZČO, dobrovoľne poistené osoby

·         Nemocenské, ošetrovné

·         Materské, materské otca, inej osoby

·         Nároky pri súbežných právnych vzťahoch

·         Nemocenské dávky dohodára, štatutára

·         PN po odpracovaní časti zmeny

9.       Dávka v nezamestnanosti

10.   Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

·         Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ

·         Zamestnanie občana EÚ na Slovensku

·         Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí

·         Zdravotná starostlivosť

·         Započítanie dôb pre dávky na Slovensku

Cena 100,- 

Pri počte účastníkov 2 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 80,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 190523
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.