PRACOVNÉ CESTY V ROKU 2023. NOVÉ TRENDY – DIGITALIZÁCIA V OBLASTI PRACOVNÝCH CIEST

Termín a miesto konania

25. 4. 2023
(Utorok, 9,00 – 15,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Je odborník v odvetví Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

PROGRAM:

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2023 – prehľad právnych predpisov
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky
 • Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
 • Ako posudzovať preukázateľnosť dokladov pri vyúčtovaní PC zamestnanca v súčinnosti s digitalizáciou dokladov
 • Interné predpisy firiem a úradov doplnené o digitalizáciu oblasti cestovného procesu na služobných cestách zamestnancov
 1. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy.
 • Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty
 • Možnosti digitalizovaných aplikácií pre zamestnancov na PC
 • Cestovné príkazy budú minulosťou. Objednávať, platiť a dokladovať výdavky sa bude cez aplikácie
 • Digitalizácia leteckých spoločností
 1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 • Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe
 • Posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy )
 • Evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
 • Neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa
 1. Pravidelné pracovisko zamestnanca ( Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska )
 • Povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca
 1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciam, ...
 2. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady ( zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby ... )
 3. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách
 • Dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. ( Prílohy: Vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC )
 • Použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, zamestnanca, záznam o jazde
 • Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte
 • Zdieľaná ekonomika v roku 2023 v dopravnom ekosystéme Car-Sharing, Flotila Carsharingu, spôsob preukazovania elektrickej energie EV, norma pre nabíjanie EV
 1. Praktické informácie
 • Cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste
 • Správne preukazovanie výpočtu cestovných náhrad, krátenie stravného
 • Nové sumy stravného v roku 2023
 • Prehľad zmien stravného a základnej náhrady v roku 2022
 1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC
 • Cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty
 • Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu EURO, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy ...
 1. Praktické príklady ( krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného ):
 • § 5 stravné TPC, príklady
 • § 5 stravné TPC, krátenie
 • § 13 stravné ZPC, príklady
 • § 13 stravné ZPC, krátenie
 • Paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenie a kalkulácie ...
 • Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • Vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
 1. Vzory v elektronickej podobe:
 • Cestovné príkazy. Vnútorný predpis o CN. Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC. Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa. Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien. Dohoda o mieste pravidelného pracoviska.

1.       Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2023 – prehľad právnych predpisov

·         Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky

·         Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

·         Ako posudzovať preukázateľnosť dokladov pri vyúčtovaní PC zamestnanca v súčinnosti s digitalizáciou dokladov

·         Interné predpisy firiem a úradov doplnené o digitalizáciu oblasti cestovného procesu na služobných cestách zamestnancov

2.       Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy.

·         Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty

·         Možnosti digitalizovaných aplikácií pre zamestnancov na PC

·         Cestovné príkazy budú minulosťou. Objednávať, platiť a dokladovať výdavky sa bude cez aplikácie

·         Digitalizácia leteckých spoločností

3.       Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov

·         Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe

·         Posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy )

·         Evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty

·         Neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

4.       Pravidelné pracovisko zamestnanca ( Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska )

·         Povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

5.       Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciam, ...

6.       Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady ( zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby ... )

7.       Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách

·         Dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. ( Prílohy: Vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC )

·         Použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, zamestnanca, záznam o jazde

·         Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte

·         Zdieľaná ekonomika v roku 2023 v dopravnom ekosystéme Car-Sharing, Flotila Carsharingu, spôsob preukazovania elektrickej energie EV, norma pre nabíjanie EV

8.       Praktické informácie

·         Cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste

·         Správne preukazovanie výpočtu cestovných náhrad, krátenie stravného

·         Nové sumy stravného v roku 2023

·         Prehľad zmien stravného a základnej náhrady v roku 2022

9.       Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC

·         Cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty

·         Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny  na menu EURO, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy ...

10.   Praktické príklady ( krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného ):

·         § 5 stravné TPC, príklady

·         § 5 stravné TPC, krátenie

·         § 13 stravné ZPC, príklady

·         § 13 stravné ZPC, krátenie

·         Paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenie a kalkulácie ...

·         Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce

·         Vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

11.   Vzory v elektronickej podobe:

·         Cestovné príkazy. Vnútorný predpis o CN. Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC. Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa. Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien. Dohoda o mieste pravidelného pracoviska.

Cena 50,- 

Pri počte účastníkov 2 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 250423
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.