!!!!! ZMENA TERMÍNU NA 10.10.2023 Z DOVODU ODSTÁVKY SYSTÉMU UVO !!!!! ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU CESTOU ELEKTRONICKEJ PLATFORMY. AKO ZVEREJŇOVAŤ ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU VO VESTNÍKU SR A OD AKÉHO LIMITU.

Termín a miesto konania

19. 9. 2023
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Prípravná fáza verejného obstarávania
 2. Plán verejného obstarávania
 3. Finančné limity vo verejnom obstarávaní
 4. Predpokladaná hodnota zákazky
 5. Princípy verejného obstarávania
 6. Konflikt záujmov
 7. Opis predmetu zákazky
 8. Zákazka malého rozsahu
 9. Podmienky pre prácu so systémom IS EPVO, informácie o IS EPVO
 10. Založenie zákazky s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo Vestníku
 11. Založenie zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo Vestníku

          -nastavenie zákazky,

          -vloženie súťažných podkladov,

          -odoslanie výzvy na predkladanie ponúk

     12. Diskusia

Účastníci seminára obdržia v elektronickej forme aktualizovanú Smernicu o verejnom obstarávaní.

Cena: 70,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 60,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 190923
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.