NOVELY DPH V ROKU 2024 A VYBRANÉ PRÍPADY V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH

Termín a miesto konania

12. 1. 2024
(Piatok, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Martin Ťažký – Zamestnanec finančného riaditeľstva SR. Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.

PROGRAM:

 1. NOVELY DPH
 2. Novela zákona o DPH č. 516/2022 Z.z. platná od 1.1. 2024 – povinnosti poskytovateľov platobných služieb – bánk ( v skratke )
 3. Novela zákona o DPH č. 309/2023 Z.z. platná od 1.3. 2024 - zmeny v § 4, § 5, § 10, § 54b v nadväznosti na zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev (v skratke )
 4. ÚPRAVY DPH NA KONCI ROKA V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH - na čo nezabudnúť...
 5. Koncoročné vysporiadanie odpočítanej dane koeficientom – § 50 ( v skratke ) – povinný postup platiteľa na konci roka, ktorý v priebehu roka krátil vstupnú DPH koeficientom, pretože vykonával zdaniteľné obchody, pri ktorých mal nárok na odpočet dane a zároveň vykonával aj činnosti oslobodené od dane podľa § 28 - § 42 zákona o DPH
 6. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku z titulu zmeny účelu použitia – § 54 (vskratke) – predaj HIM počas roka v príslušnom daňovom režime mohol spôsobiť zmenu jeho použitia, dôsledkom čoho je povinnosťou vykonať úpravu DPH, ktorá sa odpočítala pri jeho obstaraní v daňovom priznaní za XII/2023 => príklady na najčastejšie prípady zmeny účelu
 7. Koncoročná úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku z titulu zmeny rozsahu použitia – § 54d (v skratke ) - úprava vzťahujúca sa hlavne na firemné vozidlá, pri ktorých sa odpočítala len časť zo vstupnej DPH z dôvodu, že vozidlo používa zamestnanec aj na súkromné účely
 8. KAŽDOROČNE OPAKUJÚCE SA PRÍPADY ZAČIATKOM NOVÉHO ROKA
 9. Vyúčtovacie faktúry za dodanú elektrinu v minulom roku a ich prefakturácia na nájomcu – ich správne uvádzanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze
 10. Odpočítanie dane v roku 2024 z oneskorene došlých faktúr za dodávky z roku 2023 – stály problém v ktorom zdaňovacom období si odpočítať DPH z došlej faktúry z minulého roka; v ktorých prípadoch podať dodatočné daňové priznanie; postup pri tuzemských faktúrach, zahraničných na tovar a na službu, s prenosom daňovej povinnosti
 11. Oneskorene došlá faktúra v novom roku, pri ktorej už uplynulo 100 dní od jej splatnosti – správne posúdenie takejto faktúry - odpočítanie DPH, oprava odpočítanej dane, postup pri zaplatení; uvedenie v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze, posúdenie prípadu, ak dodávateľ vyhotovil aj dobropis k tejto nezaplatenej faktúre
 12. Podanie mimoriadneho daňového priznania pri oneskorenej  registrácii platiteľa  DPH z titulu prekročenia obratu (v skratke) – ako postupovať pri vypracovaní mimoriadneho daňového priznania, ak sa zistí, že podnikateľ už v minulom roku prekročil obrat na registráciu za platiteľa DPH, časté chyby...
 13. STÁLE AKTUÁLNA PROBLEMATIKA
 14. Predaj cez e-shop z pohľadu DPH - postup od podnikateľa – neplatiteľa DPH predávajúceho najprv v SR, následne do iných členských štátov; určenie miesta dodania, určenie dňa vzniku daňovej povinnosti - chyby, registrácia v osobitnej úprave pre Úniu (OSS), podanie daňového priznania k OSS
 15. Dodanie tovaru z tretieho štátu – postup platiteľa pri nákupe tovaru z tretieho štátu pri dodacej podmienke „DDP“, prípad dodania linky s montážou firmou z tretieho štátu a možnosť odpočítania DPH platiteľom, ktorý vyclieval jednotlivé časti montovanej linky
 16. Iné
 17. Diskusia – odpovede na otázky

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 120124
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.