CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI ( ZMENA LEGISLATÍVY V ROKU 2023/2024 ) AKO SA VYHNÚŤ NAJČASTEJŠÍM CHYBÁM

Termín a miesto konania

7. 12. 2023
(Štvrtok, 9,00 – 15,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Je odborník v odvetví Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

PROGRAM:

 1. Aktuálny stav legislatívy v oblasti cestovných náhrad
 • Zmena základnej náhrady za používanie súkromných motorových vozidiel / ďalej MV / na pracovných cestách / ďalej PC / od 1.7.2023
 • Zmena stravného pri tuzemských PC od 1.10.2023. Zapracovanie zmien do aplikačnej praxe.
 • Vysielanie zamestnancov na PC a ich základné nároky
 • Ako posudzovať preukázateľnosť dokladov pri vyúčtovaní PC
 • Interné predpisy v oblasti PC
 1. Spôsob a forma vysielania na pracovnú cestu
 • Možnosti digitalizovaných aplikácií pre zamestnancov na PC
 1. Posudzovanie času na PC vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad
 • Čas strávený na PC v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe
 • Firemné eventy, skupinové cestovanie
 • Pravidelné pracovisko zamestnanca
 1. Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri likvidácii cestovného príkazu
 2. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady
 3. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady ( zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby )
 4. Používanie súkromných a služobných MV na pracovných cestách
 5. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC
 6. Praktické príklady ( krátenie stravného, príklady pre výpočet krátenia stravného, paušalizácia cestovných náhrad – vzor výpočtu mesačného paušálu )

Účastníkom webinára bude na ich mail zaslaný podrobný pracovný materiál a vzory nasledovných tlačív: Cestovný príkaz, Vnútorný predpis o cestovných náhradách, Náhrada za použitie MV na PC, Použitie vlastného MV na žiadosť zamestnanca a na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska.

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 071223
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.