SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2024

Termín a miesto konania

21. 6. 2024
(Piatok, 9,00 – 14,30 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Je odborník v odvetví Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

PROGRAM:

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2024
 • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
 • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
 • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady,   vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
 • kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov, digitalizácia v účtovníctve, prepojenosť systémov v rámci kontrolného mechanizmu firmy, úradu
 • obmedzenie nároku na odpočet DPH pri hotovostných platbách, používanie eKasy, používanie virtuálnej registračnej pokladne, autentifikačné a identifikačné dáta
 1. Zákon o finančnej kontrole (Vzor - Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.). k Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 • Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/006646/2022-1411 k FK ( finančná operácia, rozdelenie finančnej operácie, delenie na jednotlivé čiastkové sumy, preddavky )
 • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z.( zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, prierezové info k uvedenej prednášanej problematike )
 1. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • Zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
 • Označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb )
 • Prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
 • Poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
 • Systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
 • Evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
 • Výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne
 1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 2. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb, vzory smerníc, poukázanie na možné chyby pri vedení pokladničnej agendy firiem a úradov...
 3. Zmena limitu na platby v hotovosti od 01.07. 2023, novelizovaný zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti – dopad na hotovostné platby firiem, úradov v SR
 • Výnimky zo zákona o obmedzení platieb
 • Posudzovanie platby vyplývajúcej z jedného právneho vzťahu ( viaceré právne vzťahy )
 • Špecifické situácie pri obmedzení platieb v hotovosti
 • Pokyn FR SR k uplatňovaniu zákona o obmedzení hotovostných platieb od 01.07.2023
 • Pripravované zmeny v obmedzení nároku na odpočet DPH pri hotovostných faktúrach 2025

Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály.

Cena 50,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 210624
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.