CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI A POKLADNIČNÉ OPERÁCIE VO FIRMÁCH. HOTOVOSTNÝ A BEZHOTOVOSTNÝ PLATOBNÝ STYK.

Termín a miesto konania

19. 6. 2018
(Utorok, 9,00 – 15,30 hod.)

BRATISLAVA

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole

PROGRAM:

 I.ČASŤ ( DOOBEDA )

 1. Legislatívna úprava pri  pracovných cestách v SR a v zahraničí.  (Vysielanie zamestnancov na PC a ich zákonné nároky ).
 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy, pravidelné pracovisko zamestnanca
 3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov - čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
 4. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady.
 5. Kedy sa poskytujú cestovné náhrady, okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady.
 6. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady .... posúdenie výdavkov spojených s používaním MV.
 7. Praktické informácie - cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Aktuálne Opatrenie MPSVaR o výške stravného.
 8. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC. Cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty. Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS,  zmenárenské kurzy... praktické otázky a diskusia účastníkov seminára.
 9. Praktické príklady:
 • Paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie...
 • Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce, vzory tlačív, ktoré sa najčastejšie využívajú v praxi pri vysielaní zamestnancov na PC

 

 II. ČASŤ ( POOBEDE )

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2018
 • Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
 • Ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky,  správne vyplnenie náležitostí pokladničného dokladu
 • Zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
 • Kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
 • Obmedzenie hotovostných platieb , postup ak je platba vykonávaná v zahraničí...
 • Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy
 • Zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom, interné smernice pre vedenie pokladne, metodické usmernenie pre hotovostné platby a limity v pokladni...
 • Pokladničné limity, odvod pokladničných limitov do banky
 • Označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ  PLATBY cez pokladňu ( správna evidencia a účtovanie terminálových platieb). Účtovanie platby platobnou kartou – debetná, kreditná
 • Prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
 • Poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, iriginály a kópie PD
 • Systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
 • Evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku , evidencia stravných lístkov, výplata miezd cez pokladňu.    
 1. Posudzovanie platieb v hotovosti, strop hotovostným platbám, definícia hotovostnej platby
 1. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 190618
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.