NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ S NAVRHOVANOU ÚČINNOSŤOU OD 1.7.2024

Termín a miesto konania

14. 5. 2024
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Martin Papcún – V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje už viac ako 10 rokov. Pôsobil ako vedúci referátu verejného obstarávania na Košickom samosprávnom kraji.

PROGRAM:

 1. Zmeny a doplnenia vo výnimkových zákazkách
 2. Zmeny a doplnenia základných definícií
 3. Zmena finančných limitov
 4. Zmeny súvisiace s RPVS
 5. Zmena v posudzovaní podmienok účasti osobného postavenia – nedoplatky
 6. Zrušenie zákaziek s nízkou hodnotou
 7. Nový spôsob zadávania podlimitných zákaziek
 8. Zmeny v námietkách a žiadostiach o nápravu
 9. Zmeny v konaniach úradu
 10. Zmeny v správnych deliktoch a sankciách

Cena 70,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 60,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 140524
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.