PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI V ROKU 2024

Termín a miesto konania

15. 10. 2024
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

 1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave a špecifiká v školstve)
 • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
 • Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe
 • Sviatok, náhradné voľno
 • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Pracovný čas pri domáckej práci a home-office
 1. Povinná písomná informácia pre zamestnancov
 • Informácia o pracovnom čase (§ 47a ods. 1 písm. b)
 • Ďalší obsah písomnej informácie
 • Príklady
 1. Prekážky v práci
 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy
 • Prekážka na strane zamestnávateľa
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
 1. Dovolenka
 • Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
 • Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Prečerpaná dovolenka
 1. Pracovná pohotovosť
 2. Pracovný čas pri pracovnej ceste

1.       Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave a špecifiká v školstve)

·         Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ

·         Konto pracovného času, pružný pracovný čas

·         Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady

·         Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci

·         Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

·         Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť

·         Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce

·         Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe

·         Sviatok, náhradné voľno

·         Evidencia pracovného času a nadčasu

·         Pracovný čas pri domáckej práci a home-office

2.       Povinná písomná informácia pre zamestnancov

·         Informácia o pracovnom čase (§ 47a  ods. 1 písm. b)

·         Ďalší obsah písomnej informácie

·         Príklady

3.       Prekážky v práci

·         Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy

·         Prekážka na strane zamestnávateľa

·         Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

4.       Dovolenka

·         Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba

·         Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady

·         Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku

·         Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky

·         Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

·         Prečerpaná dovolenka

5.       Pracovná pohotovosť

6.       Pracovný čas pri pracovnej ceste

Cena 50,- 

Pri počte účastníkov 2 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 151024
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.